293 - 297 Midland Hwy, Epsom, Bendigo
Reservations Toll Free - 1800 637 176